Υπέρηχοι / Ultrasound Scan

  • Εσωτερικά όργανα εκτός στομάχι και τυφλό
  • Μύες
  • Κεφάλι και ισχία σε νεογνά
  • Αρτηριακό US καρωτίδων
  • Αρτηριακό US άνω και κάτω άκρων
  • Φλεβικό US κάτω άκρων

Το ΕPIQ 7 της PHILIPS με το οποίο πρόσφατα εξοπλίστηκε το τμήμα της διαγνωστικής υπερηχογραφίας, αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα μηχανήματα υπερήχων, το οποίο δημιουργεί εικόνες υψηλής ευκρίνειας, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών, όπου οι συμβατικοί υπερηχοτομογράφοι υστερούν. Πέραν των συνηθισμένων εξετάσεων έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια της πλέον εξελιγμένης μορφής της Shear Wave Ελαστογραφίας που διαθέτει, να εκτιμά το βαθμό ανελαστικότητας (stiffness) του ήπατος, σε περιπτώσεις κίρρωσης.

Αναλυτικά οι Εξετάσεις

Οφθαλμική υπερογραφία

-Superimposed non-quantitative A-scan) Οφθαλμική υπερηχογραφία,
διαγνωστική, Β σάρωση (με ή χωρίς υπερκείμενη μη ποσοτική Α σάρωση)

-Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan (with or without

Κωδικός Γεσύ : 76512

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα κοιλίας, σε πραγματικό χρόνο

-Υπερηχογράφημα κοιλίας, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνας, πλήρες)

-Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete

Κωδικός Γεσύ : 76700

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα μεταμοσχευμένου νεφρού

-Υπερηχογράφημα μεταμοσχευμένου νεφρού, σε πραγματικό χρόνο και αμφίδρομο Doppler με τεκμηρίωση εικόνων

-Ultrasound, transplanted kidney, real time and duplex Doppler with image documentation

Κωδικός Γεσύ : 76776

Duration: 15-20 minutes

Διακολπικό υπερηχογράφημα

-Διακολπικό υπερηχογράφημα

-Ultrasound, transvaginal

Κωδικός Γεσύ : 76830

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα πυέλου, (μη μαιευτικό)

-Υπερηχογράφημα πυέλου, (μη μαιευτικό), σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, πλήρες

-Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; complete

Κωδικός Γεσύ : 76856

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα οσχέου και περιεχομένων

-Υπερηχογράφημα οσχέου και περιεχομένων

-Ultrasound, scrotum and contents

Κωδικός Γεσύ : 76870

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα, περιορισμένο, άρθρωσης ή άλλης μη αγγειακής δομής άκρου

Υπερηχογράφημα, περιορισμένο, άρθρωσης ή άλλης μη αγγειακής δομής άκρου(ων), [π.χ. περιοχή της άρθρωσης, περιαρθρικός(οί) τένοντας(ες), μυς(ες), νεύρο(α), άλλη(ες) δομή(ές) μαλακών μορίων], σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνας.

-Ultrasound, limited, joint or other nonvascular extremity structure(s) (eg, joint space, peri-articular tendon[s], muscle[s], nerve[s], other soft tissue structure[s], or soft tissue mass[es]), real-time with image documentation

Κωδικός Γεσύ : 76882

Duration: 15-20 minutes

 

Υπερηχογράφημα ισχίων παιδιού

-Υπερηχογράφημα ισχίων παιδιού, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, δυναμικό (απαιτεί χειρισμό από ιατρό ή άλλο πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας)

-Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; dynamic

Κωδικός Γεσύ : 76885

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογράφημα ισχίων νεογνού

-Υπερηχογράφημα ισχίων νεογνού, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, περιορισμένο, στατικό (δεν απαιτείται χειρισμός από ιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας)

-Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; limited, static (not requiring physician or other qualified health care professional manipulation)

Κωδικός Γεσύ : 76886

Duration: 15-20 minutes

Υπερηχογραφική καθοδήγηση για τοποθέτηση βελόνης

-Υπερηχογραφική καθοδήγηση για τοποθέτηση βελόνης (π.χ. βιοψία, αναρρόφηση, έγχυση, συσκευή εντοπισμού), επίβλεψη απεικόνισης και ερμηνεία

-Ultrasonic guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging supervision and interpretation

Κωδικός Γεσύ : 76942

Duration: 15-20 minutes

Σάρωση duplex εξωκρανιακών αρτηριών

-Σάρωση duplex εξωκρανιακών αρτηριών, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη

-Duplex scan of extracranial arteries; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93925

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

-Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

Κωδικός Γεσύ : 93925

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

–Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

Κωδικός Γεσύ : 93926

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, πλήρης αμφίδρομη μελέτη

–Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93930

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις

-Αμφίδρομη σάρωση των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη

-Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93970

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

-Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

Κωδικός Γεσύ : 93931

Duration: 15-20 minutes

Σάρωση διπλής όψης της αρτηριακής εισροής και φλεβικής εκροής κοιλιακών, πυελικών, οσφϋικών

-Σάρωση διπλής όψης της αρτηριακής εισροής και φλεβικής εκροής κοιλιακών, πυελικών, οσφϋικών περιεχομένων και/ή οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων, πλήρης μελέτη

-Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, scrotal contents and/or retroperitoneal organs; complete study

Κωδικός Γεσύ : 93975

Duration: 15-20 minutes

Αμφίδρομη σάρωση για πρόσβαση αιμοκάθαρασης (συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής εισροής)

-Αμφίδρομη σάρωση για πρόσβαση αιμοκάθαρασης (συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής εισροής, του σώματος πρόσβασης και της φλεβικής εκροής)

-Duplex scan of hemodialysis access (including arterial inflow, body of access and venous outflow)

Κωδικός Γεσύ : 93990

Duration: 15-20 minutes

Ultrasound, elastography

-Ultrasound, elastography

Κωδικός Γεσύ : 0346T

Duration: 15-20 minutes